Programy firmy InsERT posiadają wbudowaną pokaźną listę zestawień. Mimo to zdarza się, że klienci potrzebują dodatkowych, bardziej złożonych analiz. Programy umożliwiają tworzenie własnych raportów, jednakże wymaga to znajomości języka SQL (lub innych technologii, zależnie od typu zestawienia).

Nasza firma zajmuje się tworzeniem zestawień. Poniżej prezentujemy listę wybranych pozycji.

Wszystkie nasze rozwiązania własne mogą być dostosowywane do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

Zestawienia handlowe

Sprzedaż w stawkach VAT wg kontrahentów
Wyświetla wartość sprzedaży w ramach wybranych stawek VAT w rozbiciu na kontrahentów. Narzędzie przydatne do wychwytywania sprzedaży w ramach odwrotnego obciążenia.

Sprzedaż w stawkach VAT wg kontrahentów i dokumentów
Rozbudowana wersja zestawienia „Sprzedaż w stawkach VAT wg kontrahentów”. Wyświetla wartość sprzedaży w ramach wybranych stawek VAT w rozbiciu na kontrahentów i dokumenty. Narzędzie przydatne do wychwytywania sprzedaży w ramach odwrotnego obciążenia.

Sprzedaż wg asortymentu w ramach transakcji VAT
Zestawienie analogiczne do wbudowanego w program „Sprzedaż wg asortymentu”, ale z dodatkowym parametrem wyboru transakcji VAT.

Sprzedaż wg asortymentu z masą
Zestawienie analogiczne do wbudowanego w program „Sprzedaż wg asortymentu”, ale z dodatkową kolumną prezentującą masę sprzedanego towaru.

Sprzedaż wg pracowników z marżą
Standardowe zestawienie sprzedaży wg pracowników nie posiada kolumny z wyliczoną marżą. Nasze zestawienie uzupełnia ten brak.

Statystyka sprzedaży kontrahentów
Świetne narzędzie dla handlowców. Zestawienie wylicza dla każdego kontrahenta (z wybranych grup) w zadanym okresie: ilość dokumentów, średnią wartość netto i brutto oraz częstotliwość wystawiania faktur (w dniach). Dodatkowym atutem jest możliwość wybrania do wyliczeń tylko tych dokumentów, które zawierają towary w wybranych grup towarowych.

Statystyka zakupu asortymentu
Narzędzie dla zaopatrzeniowców. Dla każdego towaru pokazuje informację o stanie magazynowym wraz z informacją o ostatnim zakupie. Ponadto prezentowany jest stan minimalny oraz ilość towaru na niezrealizowanych zamówieniach do dostawców.

Zestawienie sprzedaży w okresie z kwotami rabatów
Zestawienie wylicza wartość sprzedaży netto i brutto zarówno w kwotach po rabacie, jak i przed rabatem. Wyliczana jest także kwota netto i brutto samego rabatu.

Źródła pozyskania klientów
Ciekawe zestawienie statystyczne: na podstawie wskazanego okresu, prezentuje informacje o źródłach pozyskania klientów – ilość klientów oraz procentowy udział danego źródła (np. kampanii radiowej).

Zestawienie przyczyn korekty
Zestawienie podlicza ilość oraz wartość towaru zwróconego w podziale na przyczyny korekt oraz na dostawców. Dzięki takiemu ujęciu, możliwe jest analizowanie, kto dostarcza wadliwy towar.

Zestawienia magazynowe

Podliczenie okresu – dokumenty magazynowe, wg grup i cech towarów
Zestawienie analogiczne do fragmentu zestawienia Podliczenie okresu – dokumenty, ale z dodatkowymi filtrami grup i cech towarów. Przydatne dla odróżnienia wyrobów gotowych od surowców.

Wydania magazynowe wg asortymentu w ramach kategorii
Zestawienie analogiczne do wbudowanego w program „Wydania magazynowe wg asortymentu”, ale z dodatkowym parametrem wyboru kategorii dokumentu.

Wydania magazynowe do kontrahentów
Zestawienie analogiczne do wbudowanego w program „Wydania magazynowe wg asortymentu”, ale z dodatkowym parametrem wyboru kontrahenta/-ów. Idealne narzędzie do podsumowywania ilości i wartości towaru dostarczonego podwykonawcom lub sklepom sieciowym.

Przychody i rozchody towarów w wybranym okresie
Dla wybranego okresu i dla każdego towaru prezentowane są informacje: stan na początek okresu, przychody w okresie, rozchody w okresie oraz stan na koniec okresu.

Wiekowanie towarów
Zestawienie pokazuje ilość oraz wartość towaru zakupionego (w okresach zdefiniowanych jako parametry) i wciąż zalegającego na magazynie.

Remanent z numerami dokumentów źródłowych
Standardowe zestawienie remanentu pokazuje ilości w rozbiciu na dostawy. Nasze zestawienie pokazuje dodatkową informację w postaci numeru dokumentu przyjęcia, z którego pozostała niewydana ilość.

Stan opakowań u klienta
Wylicza aktualny stan magazynowy opakowań u wybranego kontrahenta.

Wydania i przyjęcia opakowań w okresie
Zestawienie sumuje liczbę wydanych oraz przyjętych opakować do/od wybranego kontrahenta we wskazanym okresie. Ponadto, wylicza stany opakowań u klienta na początek i koniec okresu.

Zestawienia księgowe

Rejestr księgowy z zapisami
Zestawienie prezentuje listę dekretów ze wskazanego rejestru i okresu wraz z pozycjami tych dekretów. Dodatkowo zawiera podsumowanie kwot w poszczególnych syntetykach oraz podsumowanie całości. Doskonałe narzędzie do weryfikacji poprawności zapisów na koniec miesiąca.

Powielone dekrety
Zestawienie pokazuje listę dekretów, w których powołano się na ten sam numer dokumentu źródłowego. Przydatne narzędzie wszędzie tam, gdzie następuje import do Rewizora z plików komunikacji.

Zapisy na kontach skorelowanych
Zestawienie pokazuje dekrety, na których znajdują się zapisy jednocześnie z dwóch wskazanych kont. Dobre narzędzie do analizowania konkretnych kosztów rodzajowych występujących w konkretnych wydziałach.

Zestawienia płacowe

Statystyka rachunków z grupowaniem
Rozbudowany wariant fabrycznego zestawienia „Statystyka rachunków”. Zostało rozbudowane o parametry wyboru pracownika i kategorii rachunku, a także o grupowanie wskazanego okresu na miesiące. Dobre narzędzie przy rozliczaniu projektów.

Wykorzystanie składników na wypłatach
Zestawienie pokazuje jakie składniki (i w jakich wysokościach) zostały naliczone w wypłatach w wybranym miesiącu.